อบต.พระธาตุผาแดง ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ สร้างความรัก ความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสามนฉันท์ภายใต้ความแตกต่างและหลากหลายในพื้นที่
 
 
 
 
กำหนดการถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินีวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กำหนดการถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหามหาราชินี
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เริ่มพิธี ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง

เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. - คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร พร้อมกันที่บริเวณพิธี
ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
๐๙.๐๐ น. - ประธานในพิธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง มาถึงบริเวณพิธี
- ข้าราชการถือพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมเชิญประธานวางพานพุ่มบนเวที
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ รูปเทียนแพ ถวายความเคารพ (คำนับ)
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- ประธานอ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ (คำนับ) พร้อมผู้ร่วมพิธี
- ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีพระแม่เจ้า
- ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา (ทุกท่านยืนร้องพร้อมกัน)
- ดนตรีบรรเลงเพลง สรรเสริญพระบารมี (ทุกท่านยืนร้องพร้อมกัน)
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงกล่าวรายงาน
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงกล่าวเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และ
โครงการแสดงพลังสามัคคีขององค์กร
- ประธานนำผู้ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร ในสมุดลงนามถวายพระพร
- เสร็จพิธี
๑๐.๐๐ น. - ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง และประชาชนชาวตำบลพระธาตุผาแดง ร่วมทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสุสาน หมู่ที่ ๑ บ้านค้างภิบาล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ - พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

------------------------------------


**การแต่งกาย** ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากร แต่งกายด้วยชุดกางเกงเสื้อฟ้า

หมายเหตุ กศน.ตำบลพระธาตุผาแดง จะเข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส
๑๒ สิงหามหาราชินี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน ครูผู้ควบคุม ครูอรวรรณ ฟูแสง ครูประจำ กศน.
ต.พระธาตุผาแดง

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2553 เวลา 18.01 น. โดย คุณ พีระภัทร ประสงค์

ผู้เข้าชม 1219 ท่าน