อบต.พระธาตุผาแดง ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ สร้างความรัก ความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสามนฉันท์ภายใต้ความแตกต่างและหลากหลายในพื้นที่
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทน์ กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 7  
 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 อบต.พระธาตุผาแดง ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพทำดอกไม้จันทน์ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุเกิดความรู้เกิดอาชีพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2556 เวลา 16.58 น. โดย คุณ พีระภัทร ประสงค์

ผู้เข้าชม 659 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย