ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี (Long Live Her Majesty The Queen) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 
 
 
พระราชดำรัสเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง"
 
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงได้จัดทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีทำจุลินทรีย์น้ำ ฮอร์โมน สารไล่แมลง และการทำอุปกรณ์ก๊าชหุงต้มใช้ในครัวเรือนเบื้องต้นโดยวิทกรชื่อ นายณัชนนท์ ลักขณา เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานชุดเฉาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นำโดย ร้อยตรีมนัส เจนใจและทีมงาน ณ.ศาลาอเนกประสงค์ อบต.พระธาตุผาแดง โดยการนำของ คุณสายสุนีย์ ชื่นนิยม ผู้จัดการสหกรณ์เพื่อการเกษตร เป็นผู้ประสานงานการจัดอบรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิธีทำจุลินทรีย์โดยมีประชาชนบ้านตำบลพระธาตุผาแดงเข้าร่วมการอบรมโดยมีความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงานดังนี้
ความเป็นมา
ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัชเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540
ความว่า สิ่งสำคัญคือเราพออยู่พอกิน อุ้มชูตัวเราได้ให้มีความพอเพียงแก่ ตัวเอง พึ่งตนเองได้ หมายความว่าให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตนมีกินมีใช้ตามอัตภาพ แล้วที่เหลือจึงจะขายเป็นรายได้ต่อไป ทาง กฟผ.จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมวิถีชีวิตของชุมชน ให้รู้จักพอ มีพอกิน พึ่งตนเองได้
3. ให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ไม่ทำลายระบบนิเวศ
4. เสริมสร้างจิตสำนึก ให้เกิดการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน
5. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน
6. ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยสู่สุขภาพอนามัยที่ดี ทั่งเกษตรกรผู้ผลิต และบริโภค อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
7. ส่งเสริมให้ทำเกษตรกรรมธรรมชาติ ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี
8. สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่ง และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และได้ให้ความรู้ประโยชน์จากการนำมูลสัตว์ไปผลิตก๊าชหุงต้มใช้ในครัวเรือน และวิธีทำ จุลินทรีย์ประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่สามารถใช้ในด้านต่างๆ
1. ด้านการเกษตร
- ปรับสภาพดินและน้ำลดความเป็นกรดและด่าง
- ป้องกันแมลงศัตรูพืชและโรคระบาด
- ปรับสภาพดินร่วนซุยให้เป็นปุ๋ยแก่พืช
2. ด้านสัตว์เลี้ยง
- กำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มปศุสัตว์
- กำจัดน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
- ทำลายวงจรชีวิตของแมลงวัน
3. ด้านประมง
- ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ป้องกันพยาธิในสระน้ำ เช่น กุ้ง ปลา กบ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
- รักษาโรค แผลต่างๆในสัตว์น้ำ กุ้ง ปลา กบ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
- ย่อยสลายและปรับสภาพเศษอาหารที่เหลือให้กลายเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์ต่อพืชผัก
- ดับกลิ่นเหม็นจากกองขยะที่หมักหมม
- ดับกลิ่นเหม็นจากส้วม

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2552 เวลา 10.24 น. โดย คุณ ดารุณี บุญสินไทย

ผู้เข้าชม 6207 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย