ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี (Long Live Her Majesty The Queen) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 
 
 
 
การประชุมเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2553-2555)เพิ่มเติมครั้งที่ 1  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงได้จัดการประชุมเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2553-2555) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
โดยมีวาระสำคัญๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่นายกฯ แจ้งให้ที่ประชาคมทราบ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ระเบียบวาระที่ 2 ลงประชามติโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
ระเบียบวาระที่ 3 ประชามติจัดเก็บค่าบริการ การจัดเก็บขยะในเขตตำบลพระธาตุผาแดง
ระเบียบวาระที่ 4 ประชามติคัดเลือกประชาคมหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน
ระเบียบวาระที่ 5 ประชามติโครงสร้างพื้นฐาน
ระเบียบวาระที่ 6 ประชามติด้านคุณภาพชีวิตระเบียบวาระที่ 7 ด้านการเกษตร
ระเบียบวาระที่ 8 ประชามติ ด้านการศึกษา ระเบียบวาระที่ 9 ด้านสาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 10 สาระความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่และความรู้เรื่องของการป้องกัน
ระเบียบวาระที่ 11 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องชมรมผู้สูงอายุและเงินฌาปณกิจศพ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน
โดยแผนการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 21 กันยายน 2552 จัดทำเวทีประชาคมที่ หมู่1 (บ้านค้างภิบาล) ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
วันที่ 22 กันยายน 2552 จัดทำเวทีประชาคมที่ หมู่ 2 (บ้านหัวฝ่าย) ณ วัดชลประทานบ้านหัวฝ่าย
วันที่ 23 กันยายน 2552 จัดทำเวทีประชาคมที่ หมู่ที่ 3 (บ้านแม่ตาวใหม่) ณ วัดสว่างอารมณ์บ้านแม่ตาวใหม่
วันที่ 25 กันยายน 2552 จัดทำเวทีประชาคมที่ หมู่ 4 (บ้านพะเดะ) ณ ศาลาประชาคมบ้านพะเดะ
วันที่ 28 กันยายน 2552 จัดทำเวทีประชาคมที่ หมู่ 5 (บ้านถ้ำเสือ) ณ ศาลาประชาคมบ้านถ้ำเสือ
วันที่ 29 กันยายน 2552 จัดทำเวทีประชาคมที่ หมู่ 6 (บ้านขุนห้วยแม่สอด) ณ ศูนย์ประสานงาน ชป. บ้านขุนห้วยแม่สอด
วันที่ 24 กันยายน 2552 จัดทำเวทีประชาคมที่ หมู่ที่ 7 (บ้านเอื้องดอย) ณ ศาลาประชาคมบ้านเอื้องดอย
ถ้าท่านใดสนใจเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับการประชาคมท่านสามารถอ่านได้จากเนื้อหาตามเอกสารแนบหรือสามารถอ่านได้จากรายงานการประชุมของเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2552 เวลา 18.28 น. โดย คุณ ดารุณี บุญสินไทย

ผู้เข้าชม 7730 ท่าน

บันทึกรายงานการประชุมเวทีประชาคมหมู่ 1 (บ้านค้างภ
บันทึกรายงานการประชุมเวทีประชาคมหมู่ 2 (บ้านหัวฝ่
บันทึกรายงานการประชุมเวทีประชาคมหมู่ 3 (บ้านแม่ตา
บันทึกรายงานการประชุมเวทีประชาคมหมู่ 4 (บ้านพะเด๊
บันทึกรายงานการประชุมเวทีประชาคมหมู่ 5 (บ้านถ้ำเส
บันทึกรายงานการประชุมเวทีประชาคมหมู่ 7 (บ้านเอื้อ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย