อบต.พระธาตุผาแดง ได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ สร้างความรัก ความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสามนฉันท์ภายใต้ความแตกต่างและหลากหลายในพื้นที่
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อผ้าห่มนวม จำนวน ๘๓๕ ผืน ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
 

ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่มนวม จำนวน ๘๓๕ ผืน ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ ๔๐๐.- บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ระหว่างวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
ยื่นซองระหว่างวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง และในวันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลาราชการ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแม่สอด เปิดซองเอกสารสอบราคาวันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๕๕๔-๓๐๓๕ หรือทางเว็บไซด์ www.phatadpadaeng.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2556 เวลา 17.48 น. โดย คุณ สนธยา ตานะพันธ์

ผู้เข้าชม 182 ท่าน