ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี (Long Live Her Majesty The Queen) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
 
 
 
 
การขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่และผู้สูงอายุที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 

ตามที่ จังหวัดตากได้ส่งประกาศจังหวัด เรื่อง กำหนดหน่วยงานภาครัฐในการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งกำหนดให้ อบต.เป็นหน่วยงานภาครัฐในการรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ และการออกบัตร การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. 2552
ดังนั้น อบต.พระธาตุผาแดง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และผู้สูงอายุที่มีความพิการตามประกาศตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คือ
1. ความพิการทางการเห็น
2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
5. ความพิการทางสิติปัญญา
6. ความพิการทางการเรียนรู้
โดยทาง อบต.พระธาตุผาแดง จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่และผู้สูงอายุที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งต้องนำเอกสารหลักฐานมายื่นขึ้นทะเบียนดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. ใบรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการประกาศกำหนด และถ้าหากบัตรประจำคนพิการรายเก่าที่หมดอายุ หรือว่าชำรุดต้องการจะเปลี่ยนบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ ก็มายื่นความจำนงได้ ณ ที่ อบต.พระธาตุผาแดง ซึ่ง ทาง อบต.พระธาตุผาแดง ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุทุกท่านที่มีความพิการตามรายละเอียดดังกล่าว มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้ ณ อบต.พระธาตุผาแดง ณ ส่วนสวัสดิการสังคม ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2552 ตามวัน และเวลาราชการ

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2552 เวลา 09.03 น. โดย คุณ ดารุณี บุญสินไทย

ผู้เข้าชม 4364 ท่าน