หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5
การมอบเครื่องแบบนักเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 25 [ 9 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 14 


การมอบอุปกรณ์การเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 14 


การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุและคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพร [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 113 


โครงการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรแ [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 148 


การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 100 


การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบปร [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 100  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2098  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 20 ก.ย. 2564 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1102 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1270 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 927 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
ทต.แม่จะเรา ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง ประชุมปรึกษาหารืองานกิจการประปา [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กาษา [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังจันทร์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.อุ้มผาง ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง สมัยวิสามัญ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ทต.ท่าสายลวด งานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ) ฝ่ายปกครอง ออกตรวจบริเวณบ้านริมเมย [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมเทศบาลตำบลท่าสายลวด ได้ดำเนินการไปรับชุตรวจ ATK ตามโ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรา [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่หละ ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอท่าสองยาง ณ ห้องประชุมสีหนาท ที่ว่าการอำเภอท่า [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด งานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ) ฝ่ายปกครอง ออกตรวจบริเวณชุมชนบ้านริมเมย และสถาน [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ต้าน [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด กองช่างเทศบาลตำบลท่าสายลวด ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลงพื้นที่ตรวจ โครงการซ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าสายลวด กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลท่าสายลวด ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรร [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ขะเนจื้อ พ่นยาฆ่าเชื้อ (ไวรัส) [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญ - ว [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
โครงการประกวดภาพถ่ายสำหรับเยาวชนของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นขององค์การทรัพย์สิ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคาระห์เตรียมข้อม้อมูลการบริหารจัดการทรัยากรน้ำ ฤดูแล [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 92 
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายก [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 103 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 74 
ด่วนที่สุด การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ป [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด เรื่อง การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุ [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 90 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์ก [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 199 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 120 
การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและณาปนสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียน [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 85 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปี [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 102 
ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนิ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 73 
ด่วนที่สุด ขอมติการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 -25 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบ [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 90 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 102 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 82 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
ด่วนที่สุด เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์เข้าร่วมก [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 61 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
ถนนทางไปบ้านขุนห้วยแม่สอดเป็นหลุมทั้งทาง (17 ก.ย. 2564)    อ่าน 50  ตอบ 2  
น้ำประปาไม่ไหล หลายวัน ทำไข่เค็มได้แล้วคับ (14 ก.ย. 2564)    อ่าน 436  ตอบ 4  
ขอบคูณการทำหน้าที่ของ อบต. (13 ส.ค. 2564)    อ่าน 46  ตอบ 0  
 
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภา [ 21 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาระบบประ [ 21 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยา [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุกิจการงานประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมท่อน้ำดิบระบบประปา (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพ [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามโครงการกิจกรรม [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อเตรียมทักษะทางวิชาการตามแน [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุกิจการงานประปา จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โ [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ (กองส [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดย [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลั [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์เพื่อเตรียมทักษะทางวิชาการตามแ [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๒ รายการ (สำน [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์เพื่อเตรียมทักษะทางวิชาการตามแ [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อเตรียมทักษะทางวิชาการตามแน [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อเตรียมทักษะทางวิชาการตามแน [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๒๐๒ ตาก [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ที่ประสบภัย [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลั [ 8 ก.ย. 2564 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 8,057,543 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10