หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5

 
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว509  [ 26 ม.ค. 2564 ]
ประกาศการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว151  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การวิจัยประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสุตรต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กค. มท 0803.4/ว150  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1210-1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12 สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1151-1171 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1147-1150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 กพส. มท 0810.8/ว133  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว145  [ 25 ม.ค. 2564 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมอบเบี้ยยังชีพของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจ
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 923 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1074 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 746 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
อบต.แม่ตื่น วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครเพื่ออนุมัติบัตรแส [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ตื่น สถาบันบันฑิตพัฒนบรหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.โมโกร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ปะ 🔊🔊ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ🔊🔊 เรื่อง : นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.มหาวัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเป [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่ว [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โป่งแดง คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.โป่งแดง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท.(พ.ศ.2566-2570) [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ช่องแคบ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดื [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศสัญญาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสท [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ประดาง ประการองค์การบริหารส่วนตำบลประดาง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัต [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ยกกระบัตร มาตรการด้่านภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ การแพ่ระบาดของโรคต [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่กุ ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่องให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายก [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่กาษา [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.แม่กุ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.น้ำรึม จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตำบลน้ำรึม [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 79 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งท [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 1 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
เผยแพร่เอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากรถ่ายโอน งวด 2 [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนแบะติดตามประเมิน [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 135 
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศา [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ในความรับผิดชอบ [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 214 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน 2 ฉบัย 1. ตรวจสอบใบอนุญาตฯ 2. โครงการอบรมพัฒนาครูฯ [ 26 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 76 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 85 
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ไฟ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 220 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษษตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้า [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
รายงานการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประม [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
อยากให้แก้ไขถนนและไฟฟ้าสว่างข้างทางเส้นเรียบคลองไปเอื้องดอย (24 ต.ค. 2563)    อ่าน 185  ตอบ 3  
น้ำประปาไม่ไหล หลายวัน ทำไข่เค็มได้แล้วคับ (15 ต.ค. 2563)    อ่าน 222  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ต.ค. 2563)    อ่าน 26088  ตอบ 65  
 
 


ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน ๑๒ รายการ ตามโค [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมทางเดินรอบสนามกีฬาหน้าองค [ 18 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทางเดินรอบสนามกีฬาหน้าองค์การ [ 18 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา ศ [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๑๖ ตาก หมาย [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ต่อท่อน้ำดิบ [ 17 ธ.ค. 2563 ]ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลและข้อความตัวอักษร ติดซุ้มป้ายบอกทา [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลและข้อความตัวอักษร ติดซุ้มป้ายบอกทา [ 16 ธ.ค. 2563 ]ซื้อธงชาติ ธงพระเทพฯ เสาธง ขาเหล็กปักธง และผ้าประด [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ ทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตามโครง [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ [ 9 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพ [ 18 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลข่าว [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุตามโครงการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บ [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยผสมสำเร็จรูป จำนวน ๑,๗๐๐ [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธา [ 15 ก.ย. 2563 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 5,298,293 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10