หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5

 
ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว3718  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว 7198  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3710  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3717  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3682  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.คท. มท 0808.2/21966-21969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3714  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (รุ่นที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3706  [ 30 พ.ย. 2563 ]
แจ้งขยายเวลาการปิดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบายฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3705  [ 30 พ.ย. 2563 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมอบเบี้ยยังชีพของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจ
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 896 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1050 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 719 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
อบต.วังหิน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของอ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหิน วันที่ 3 ธันวาคม 2563 อบต.วังหิน ได้ดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหิน การกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังหิน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ส [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชุมประจำเดือน ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ระมาด ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ระมาด ประกาศเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม รายงานการประชุม คกก.ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคคว [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำรึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคคว [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 52 
อบต.น้ำรึม ไวรัส RSV คืออะไร [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม นายอำเภอแม่สอดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม .... เคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ช่องแคบ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย (ฉบับใหม่ 2564) ภาษีป้ายใหม่ บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.รวมไทยพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ตื่น อบต.แม่ตื่น ร่วมต้อนรับคณะส่วนหน้าเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ตื่น กองสาธารณสุข ออกพื้นที่คัดกรอง โควิด-19 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนา [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 75 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนผู้พิการ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนง [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด แจ้งขยายเวลาในการให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการบันทึก [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 55 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้งเรียนโครงการ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 82 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 193 
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูฯ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 64 
การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 138 
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลกรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ การพัฒ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 90 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 132 
ผลการคัดเลือกผู้ทืรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดตาก กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
ผลการคัดเลือกผู้ทืรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ตาก กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งท [ 30 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 235 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
อยากให้แก้ไขถนนและไฟฟ้าสว่างข้างทางเส้นเรียบคลองไปเอื้องดอย (24 ต.ค. 2563)    อ่าน 133  ตอบ 3  
น้ำประปาไม่ไหล หลายวัน ทำไข่เค็มได้แล้วคับ (15 ต.ค. 2563)    อ่าน 150  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ต.ค. 2563)    อ่าน 25927  ตอบ 65  
 
 


ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพ [ 18 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลข่าว [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุตามโครงการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บ [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยผสมสำเร็จรูป จำนวน ๑,๗๐๐ [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธา [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง wonglebO;สำนักปลัดwonglebC; จำนว [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ ตามโครงการศูนย์ป [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุประปา กองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุประปาwonglebO;ประตูน้ำwonglebC; โดยวิธีเฉ [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุประปา wonglebO;กองช่างwonglebC; wonglebO; [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๖๙๙๔ ต [ 11 ก.ย. 2563 ]สำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง ป [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตาม โครงการพัฒนาหล [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการกิจกรรมพ [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ คนฯละ ๕๐ บาท และอา [ 10 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อสารเคมีกำจัดยุง (น้ำยาพ่นหมอกควัน) และส [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อสารส้มก้อนใส (กองช่าง) จำนวน ๗,๖๐๐ กิโลกรัม โด [ 3 ก.ย. 2563 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 4,560,857 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10