หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายปณชัย จันต๊ะ
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯและติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการส [ 4 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 18 


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พร [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง [ 19 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 30  
งานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว2533  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งเรื่องหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5-8 กพส. มท 0810.4/ว2546  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2530  [ 18 ส.ค. 2565 ]
ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กศ. มท 0816.5/ว2540 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2541 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2538  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว2527  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลัก [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 60 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลพระธาตุผาแดง [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 41 
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 221 
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการโปรดแจ้ง นายก 091-8414111 ปลัด 093-1325899
 
 
อบต.วาเล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 แล [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุ [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 แล [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.วาเล่ย์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ช่องแคบ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.พระธาตุ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รั [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.โป่งแดง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.พบพระ 17-18 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณในเขตเทศบาลตำบลพบพระ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่ท้อ การอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14 [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ขะเนจื้อ ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ สมัยสามัญ สมัย [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ขะเนจื้อ ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ตาว กิจกรรมนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภู [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศแจ้งราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วอีบ่างไปยังกลุ่มบ้านมาบป่ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งหลวง โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.วังจันทร์ พิธีมอบบ้านตาม โครงการกาชาดปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.ย่านรี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.พบพระ การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ทต.แม่ตาว กิจกรรมนายโพธิ์ ทาพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว ร่วมพิธีปิดกิจกรรมโครงการอบรมผ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.วังจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
แจ้งผลการประเมินฯ กรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน 2563 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบั [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและสังกัดตามกฎกระทรวง ฯ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 68 
รายงานผลการดำเนินงานด้านกิจการหอพัก ตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 ประจำปี 2565 รอบที่  [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 95 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 64 
รายงานการประชุม อปท. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 149 
สื่อชุดนิทาน อ่านอุ่นรัก [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอ [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 119 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 110 
ประกาศยกเลิกการใช้บัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ด [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 128 
ด่วนที่สุด การตรวจความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 194 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วง [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 115 
ด่วนที่สุด การออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดตาก [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 98 
การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 213 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน [ 10 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 341 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
โครงการจัดตั้งชมรมหน่วย * * * ้ชีพ * * * ้ภัย ประจำตำบลพระธาตุผาแดง (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 1599  ตอบ 3  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสุขภาพจิต (28 มิ.ย. 2565)    อ่าน 780  ตอบ 0  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (9 มิ.ย. 2565)    อ่าน 50  ตอบ 0  
 
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายอักษรพลาสวูดตัวอักษรสีทอง ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง จำนวน ๑ ป้าย (กองสว [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวนนักเรียน ๑๑๗ คนๆ [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างเช่าเต้นท์ พัดลมไอน้ำและผ้าปูโต๊ะขาวยาว ตามโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลู [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๒๐๒ ตาก จำนวน ๒ เส้น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน รร ตชด.บ้านถ้ำเสือ ประจำมิถุนายน 2565 จำนวนนักเรียน 118 บาท คนละ 21 บาท จำนวน 21 [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในตำบลพระธาตุแดง จำนวน 60 เที่ยว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๔ บ้านพะเด๊ะ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำเสือ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง จำนวน ๗ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเ [ 5 ส.ค. 2565 ]เหมาซ่อมแซมเมรุ หมู่ที่ ๑ บ้านค้างภิบาล ,หมู่ที่ ๒ บ้านหัวฝาย และหมู่ที่ ๓ บ้านแม่ตาวใหม่ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จ [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อผ้าขาวและผ้าเหลือง ตามโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกษตรตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อซื้อรถสามล้อชนิดมือโยกคนพิการ แบบพิเศษ จำนวน ๕ คัน (ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง) โดยวิธีเฉพา [ 2 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 (ไตรมาสที่ ๔) จำนวน ๗๘,๖๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 2 ส.ค. 2565 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 11,327,104 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10