หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
 
  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดง
  พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจ
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 844 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 994 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 683 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ การโอนรับ (ย้าย) พนัก [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด เทศบาลตำบลท่าสายลวดจัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ร่วมรณรงค์งดจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าสายลวด ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างส่วนตำบล ประจำเดือนกรกฎาค [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 7 แห่ง เพื่อตรวจดูควา [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ มอบถุงยังชีพ จากสส.ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์และสจ.ปกรณ์ สตะนีกรรณ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ระมาด คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ระมาด ๗๖๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน แก้ไข ปรับ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายง [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงา [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จะเรา 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อั [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
ทต.แม่จะเรา วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.เทศบาลตำบลแม่จะเรา นำโดยคณะผู้บริหาร นา [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
ทต.แม่จะเรา วันพุธที่1 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 13.00น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
ทต.แม่จะเรา วันพุธที่1 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จะเรา ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่อง รับโอย(ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อมาด [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 7 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยา [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ในสถานการณ์การแพร [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา  [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก(ก.ท.จ.ตาก) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด คู่มือสำหรับการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
แจ้งดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ (e-Plan - eMENSCR)  [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยดวยการจัดการเรียนกา [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
ด่วนที่สุด แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ด [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 250 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมด [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศอนามัย คำแนะนำ และสื่อค [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือองคืกรปกครอง่ส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน \"พ้นภั [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
ด่วนทีสุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประก [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
การขออนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
ไฟฟ้าเสีย (1 เม.ย. 2563)    อ่าน 50  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 25666  ตอบ 65  
ป้ายโฆาณาบังทัศนวิสัยในการขับขี่ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 1546  ตอบ 2  
 
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตโรงเรียนและศูนย์ [ 30 มิ.ย. 2563 ]ซื้อเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษ [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (กองสวัสดิการ [ 25 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน และคณะครู ตาม [ 24 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการโครงการประชุมวิชาการ กา [ 24 มิ.ย. 2563 ]จ้างจัดทำซุ้มทางเดินแปลงเกษตร ตามโครงการส่งเสริมโร [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดย [ 17 มิ.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โ [ 17 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๖๙๙๔ ต [ 5 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉ [ 5 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉ [ 26 พ.ค. 2563 ]ซื้อกระจกโค้งจราจร (กระจกเลนส์นูน) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 20 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 20 พ.ค. 2563 ]จ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๘ ต [ 14 พ.ค. 2563 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 3,180,194 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10