หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5

 
การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1094  [ 8 เม.ย. 2563 ]
แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 8 เม.ย. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1098  [ 8 เม.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2563 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.3/ว1075 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 เม.ย. 2563 ]
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5725-5800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พระธาตุผาแดง พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 813 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 956 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 658 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ตื่น อบต.แม่ตื่นประผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามเอกสารแนบท้าย [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการต่อเติมทางลาดสำหรับคนพิการ บริเวณทางขึ้นอาค [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ เรื่องชวนรู้...เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งหลวง มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับงานศพในชุมชน [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โป่งแดง กองสาธารณสุขตั้งจุดคัดกรองไวรัสโควิค-19 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา อบต.แม่กาษา ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน/รพ.สต./อสม./เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าท [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ขะเนจื้อ วันที่ 9 เมษายน 2563 งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด อบต. ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อการ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่กาษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 13 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าสายลวด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จัน ประชาสัมพันธ์เรื่องการขับเคลื่อนพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโร่น่า (COVID-19) [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่สลิด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ขะเนจื้อ กองสาธารณสุข อบต.ขะเนจื้อ ออกให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.พบพระ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ขะเนจื้อ วันที่ 8 เมษายน 2563 งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด อบต. ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อการ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคั [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศปิดทำการเรียนการสอนกรณีพิเศษ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระดับตำบล [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรรีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2562 ไปพ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสว [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 110 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 107 
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจลอกท่อระบายน้ำและการเก็บขนขยะ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
ส่งสำเนารายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 3/2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 106 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 88 
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน  [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 32 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 100 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 93 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 79 
แจ้งเวียนหนังสือราชการจำนวน ๘ ฉบับ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 75 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 79 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากม [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 48 
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (ไม่เรียกสำเน [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนโครงการเพื่อการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเ [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 149 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
ไฟฟ้าเสีย (1 เม.ย. 2563)    อ่าน 5  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 25487  ตอบ 65  
ป้ายโฆาณาบังทัศนวิสัยในการขับขี่ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 1509  ตอบ 2  
 
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ ๔ บ [ 10 มี.ค. 2563 ]จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 71 [ 4 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาวาดภาพผนังหน้าห้องเรียน และห้องประกอบ ตามโ [ 27 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เค [ 27 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ [ 24 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง (แอมป์) สำนักปลัด โดยว [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) [ 21 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ (กองการศึกษา ศาส [ 19 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา ศ [ 19 ก.พ. 2563 ]ซื้อชุดลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพา [ 19 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๖ รายการ (กองการศึก [ 19 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยว [ 18 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธ [ 13 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาบริการทำอาหาร และเครื่องดื่ม ตามโครงการจัด [ 7 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โด [ 6 ก.พ. 2563 ]จ้างตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุป [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิ [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยว [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๑๖๒ ตาก โ [ 30 ม.ค. 2563 ]