หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5
โครงการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรแ [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 31 


การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 15 


การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบปร [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 13 


การดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่เพื่้อออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลพระธาต [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 49 


การลงพื้นที่เพื่อออกเบี่ยมผู้สบปัญหาทางสังคม ในกรณีเด็กแรกเกิดประสบปัญหาซ้ำซ้อน [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 51 


มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 53  
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1007 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1159 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 828 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวหอมมะลิ [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมวาริช(UHT) รสจืด [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา วารสารประจำเดือนพฤษภาคม2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ขะเนจื้อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ขะเนจื้อ ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลขะเนื้อ [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์นมวาริช (UHT ร [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ของจังหวัดอ่า [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง ประชุมหารือการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกินในโค กระบือ [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งหลวง การประเมินและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อ [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบัวเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ดำเนินการพ่นสารเคมีรณรงค์เฝ้าระวังควบคุมป้องกั [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง รักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุผาแดง รักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ปะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เข้าร่วมประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีก [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่สลิด ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเ [ 12 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.แม่สลิด ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเ [ 12 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่อุสุ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่อุสุ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ออกติดตามและประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.แม่ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านลานยาว หมู่ที่ ๔ บ้านไ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.ท่าสายลวด [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 53 
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาฯ ของคณะกรรมการสถานศึ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึก [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
เลื่อนอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ ข้าราชการหรือพนักงานครู รุ่นที่ 6 - 7  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลสถานศึกษาสังกัด อปท.ในการสอบนับสนุนการดำเนินการสอบแข่งขัน  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 187 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้งบประมาณของ อปท.ในการควบคุม ป้องกัน หรือ รักษาโรคติด [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
หารือการสอบสวนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับอนุญาตประกอบ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 272 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 104 
ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 95 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขน [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
ด่วนมาก เรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายระด [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 88 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติ [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 97 
รายงานการจ่ายน้ำประปาโดยไม่คิดราคา เดือนเมษายน 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
น้ำประปาหมู่แม่ตาวใหม่ (3 มิ.ย. 2564)    อ่าน 21  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 26534  ตอบ 65  
น้ำประปา ม.3 บ้านแม่ตาวใหม่ไหลปกติหรือยังครับ (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 98  ตอบ 1  
 
 


ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ เครื่อง (กองสวั [ 9 มิ.ย. 2564 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุประปา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อประปา จำนวน [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน ๙๒ รายการ ตามโค [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบี [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เค [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษต [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ ป้าย โ [ 28 พ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตโรงเรียน และศูนย [ 28 พ.ค. 2564 ]ซื้อยางนอกใหม่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๒๐๒ ต [ 25 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 25 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๑๖ ตาก [ 24 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ [ 18 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมการชำรุดของรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง ๖ [ 17 พ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน ๕ ตู้ [ 17 พ.ค. 2564 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตโรงเรียนและศูนย์พัฒน [ 23 มี.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตโรงเรียนและศูนย์ [ 23 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ ตามโครงการกิจกรรม [ 19 มี.ค. 2564 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 7,067,735 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10