หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5


 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3285  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers ด่วน กพส. มท 0810.2/ว3284  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3282  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กศ. มท 0816.2/ว3281 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3273  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3271  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3263  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
 
  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดง
  พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจ
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 880 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1033 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 709 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
อบต.ขะเนจื้อ คู่มือการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
อบต.แม่ปะ การให้บริการประชาชนในด้านการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร,ดัดแปลงและรื้อถอนอาคารฯ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่จะเรา วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลแม่จะเรานำร่วมพิธีวางพวงมาลา เ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
ทต.ท่าสายลวด วีดีโอเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังจันทร์ วันปิยมหาราช2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.พบพระ ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ระมาด กิจกรรม เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวัน [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ระมาด พิธีกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ต้าน กิจกรรมโครงการจิตอาสา วันปิยมหาราช [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่ต้าน วันปิยมหาราช [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำรึม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้าวเกรียบงาดำ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.นาโบสถ์ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.นาโบสถ์ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.นาโบสถ์ งานบริการประชาชน เรื่องขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้กิ่งไม้ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.นาโบสถ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นาโบสถ์ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด ตั้งจุดตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารที่ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งหลวง กิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่วะหลวง เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด เจ้าหน้าที่ รพสต.ท่าสายลวด ตั้งจุดคัดกรองและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานีขนส่ง อ.แม่สอ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 


แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ด่วนที่สุด แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน 5 ฉบับ [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
ด่วนที่สุด กฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณรายรับในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 73 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2563  [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 180 
ด่วนที่สุด การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 111 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 75 
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 49 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 186 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่า [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตารมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์ก [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
คืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรา [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
แนวทางการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์ก [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 75 
ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : P [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
การจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 52 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกต [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเดิม ภาคเรียนที่ 1/2 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 76 
ประกาศเปิดฝึกวิชาทหาร รร. ทน.แม่สอด [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 67 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 78 

ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
อยากให้แก้ไขถนนและไฟฟ้าสว่างข้างทางเส้นเรียบคลองไปเอื้องดอย (24 ต.ค. 2563)    อ่าน 107  ตอบ 3  
น้ำประปาไม่ไหล หลายวัน ทำไข่เค็มได้แล้วคับ (15 ต.ค. 2563)    อ่าน 108  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ต.ค. 2563)    อ่าน 25850  ตอบ 65  
 
 


จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลข่าว [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุตามโครงการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บ [ 16 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยผสมสำเร็จรูป จำนวน ๑,๗๐๐ [ 16 ก.ย. 2563 ]จ้างสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธา [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง wonglebO;สำนักปลัดwonglebC; จำนว [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ ตามโครงการศูนย์ป [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุประปา กองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุประปาwonglebO;ประตูน้ำwonglebC; โดยวิธีเฉ [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุประปา wonglebO;กองช่างwonglebC; wonglebO; [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 15 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๖๙๙๔ ต [ 11 ก.ย. 2563 ]สำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง ป [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ตาม โครงการพัฒนาหล [ 11 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการกิจกรรมพ [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๐ คนฯละ ๕๐ บาท และอา [ 10 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อสารเคมีกำจัดยุง (น้ำยาพ่นหมอกควัน) และส [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อสารส้มก้อนใส (กองช่าง) จำนวน ๗,๖๐๐ กิโลกรัม โด [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ รายการตามโครงการพัฒนาหลั [ 3 ก.ย. 2563 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 4,004,059 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10