หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายปณชัย จันต๊ะ
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5
 
 
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK


เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก สายตรวจตำบลพระธาตุผาแดง บ้านหนอง [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 40 


เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ [ 21 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 63 


เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ [ 20 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 51  
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลัก [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 113 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลพระธาตุผาแดง [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 89 
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 278 
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการโปรดแจ้ง นายก 091-8414111 ปลัด 093-1325899
 
 
ทต.วังเจ้า วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.วังเจ้า วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 การฝึกซ้อมและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย งานป้องกันและบ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ตาว นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย งานป้องกันฯ มอบเงินให้ความช [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุผาแดง มาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม การประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำรึม การจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembran [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าฟาร์มหมูนางอุไร [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 100 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางดอยจระเข้ ม.5 [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 94 
อบต.วังประจบ การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองบัวใต้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.วังเจ้า วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 การประชุมเพื่อเยี่ยมเสริมสร้างพลังและสำรวจข้อมูล [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวใต้ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
ทต.ทุ่งหลวง ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ต่อต้านการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเขาแก้ว กรณีร้องเรียนน้ำท่วมขัง [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.รวมไทยพัฒนา การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์รับโอน ย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
อบต.น้ำรึม คลิปเสียงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม (ประจำวั [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 (ทบทวน ครั้งที่ 1/256 [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 39 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ไตรมาส 4/2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้ห [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการป [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
เรื่อง เชิญประชุมเร่งรัดการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนเ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 598 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านตาก อำเภอแม่สอด อำเภอวังเจ้า [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 67 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 49 
 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 40 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 68 
ด่วนที่สุด การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 90 
ด่วนที่สุด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินการงานคุ้มครองผู้บร [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 159 
การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอ [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 126 
การอนุมัติแก้ไขข้อความในรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 61 
ด่วนที่สุด การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระ [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
ด่วน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเ [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 216 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
รับเหมาขนดินที่กำแพงเพชร 084-6793300 (8 พ.ย. 2565)    อ่าน 10  ตอบ 0  
รถรับจ้างขนดินเขตนครสวรรค์ 084-6793300 (8 พ.ย. 2565)    อ่าน 8  ตอบ 0  
ช่างต่อเติมที่เมืองปราจีนบุรี 084-6793300 (7 พ.ย. 2565)    อ่าน 10  ตอบ 0  
 
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพระธาตุผาแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพระธาตุผาแดง [ 18 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน (สุสานบ้านค้างภิบาลเชื่อมต่อบ้านพะเด๊ะ) ห [ 17 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน (สุสานบ้านค้างภิบาลเชื่อมต่อบ้านพะเด๊ะ) ห [ 17 พ.ย. 2565 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพระธาตุผาแดง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]วัสดุประปา มิเตอร์น้ำ จำนวน 175 ตัว (กองช่าง) [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำ E-Service (ครั้งแรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน (สุสานบ้านค้างภิบาลเชื่อมต่อบ้านพะเด๊ะ) ห [ 11 พ.ย. 2565 ]วัสดุประปา มิเตอร์น้ำ จำนวน 175 ตัว (กองช่าง) [ 10 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงาน อบต.พระธาตุผาแดง) 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมตู้คอนโทรลระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำ E-Service (ครั้งแรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมตู้คอนโทรลระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม [ 26 ก.ย. 2565 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 11,817,437 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10