หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณา [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 95 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 92 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 91 


กิจกรรมโครงการหนูจ๋ารู้ไว้จะปลอดภัยตกน้ำอย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ตะโกนโยนยื่น ศ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 74 


กิจกรรมโครงการหนูจ๋ารู้ไว้จะปลอดภัยตกน้ำอย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ตะโกนโยนยื่น ศ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 75 


กิจกรรมโครงการหนูจ๋ารู้ไว้จะปลอดภัยตกน้ำอย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ตะโกนโยนยื่น ศ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 74  
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 978 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1129 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 804 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
อบต.แม่อุสุ ประชาสัมพันธ์แจ้งพี่น้องประชาชนตำบลแม่อุสุทราบ ในการลงทะเบียนจองคิวเพื่อรับการฉี [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่จัน ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดาง คำสั่งจังหวัดตาก ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไว [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ปะ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง มาตรการป้องกัน ความคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ทรายเคลือบทีมีฟอล ๑%) โดยวิ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่กุ สักการะกราบไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายายศักดิ์สิทธ์ประจำ อบต.แม่กุ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ท้อ จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ปีที่ 7 ประจำเดือน ตุลาคม – ธ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.อุ้มผาง ดำเนินการเดินสายไฟเสาไฟฟ้า -ยายเขตบริเวณซอยบ้านทุ่ง เทศบาลตำบลอุ้มผา [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.อุ้มผาง ออกพื้นที่สำรวจท่อน้ำประปาที่ชำรุดพร้อมดำเนินการซ่อมแซม [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ยกกระบัตร ประชุมหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรา [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังเจ้า ประกาศเทศบาลตำบลวังเจ้า ฉบับที่2 เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ยกกระบัตร คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ปะ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 (บริเวณซอยบ้านสวนครู) [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ปะ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านปากห้วยแม่ปะ(บริเวณถนนซ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ปะ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 บ้านห้วยกะโหลก(บริเวณบ้านนา [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการและผู้ป่วย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ประชุมชี้แจงการใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 1 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนร [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 29 เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 70 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เง [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหาร [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
การประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ pre-order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-comm [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพ [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
การบูรณาการงานขุดลอกและกำจัดผักตบชวา [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 เม.ย. 2564)    อ่าน 26379  ตอบ 65  
น้ำประปา ม.3 บ้านแม่ตาวใหม่ไหลปกติหรือยังครับ (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 56  ตอบ 1  
อยากให้แก้ไขถนนและไฟฟ้าสว่างข้างทางเส้นเรียบคลองไปเอื้องดอย (24 ต.ค. 2563)    อ่าน 300  ตอบ 3  
 
 


อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตโรงเรียนและศูนย์พัฒน [ 23 มี.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตโรงเรียนและศูนย์ [ 23 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ ตามโครงการกิจกรรม [ 19 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ ตามโครงการกิจกรรม [ 19 มี.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการฯ ตาม [ 17 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมการชำรุดของรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กข ๘ [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๒๐๒ ตาก [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมสุสาน หมู่ที่ ๑ ตำบลพระธาต [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลพระธาตุผา [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิ [ 25 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้ [ 25 ก.พ. 2564 ]ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำน [ 24 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) โดย [ 23 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๕-๐ [ 27 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธี [ 26 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธ [ 26 ม.ค. 2564 ]ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน ๑๒ รายการ ตามโค [ 20 ม.ค. 2564 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 6,551,292 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10