หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5

 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2358  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2369  [ 7 ส.ค. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2328  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว23349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2348  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว2340  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว2359  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2357 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2333  [ 7 ส.ค. 2563 ]
 
  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดง
  พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจ
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 854 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 999 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 686 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
ทต.แม่จัน การมีส่วนร่วม-โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.รวมไทยพัฒนา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทยเจริญสังกัดองค์การบริห [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ปะ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.รวมไทยพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่กุ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่กุ การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด ร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่กุ พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณ์ covid [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วังจันทร์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่หละ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองบัวเหนือ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ในโครงการถนนโดยเ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สามหมื่น โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สามหมื่น เตรียมตัวผู้สูงอายุคุณภาพ หลักและการเตรียมตัวที่ดี [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
แนวทางการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2 [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อฯ และโครงการส่งเสริม [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ [ 14 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูล [ 13 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 72 
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ [ 13 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์การอบรม โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 [ 13 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 67 
ด่วนที่สุด การเปลี่ยรูปแบบการอบรมและการจัดสรรงบประมาณการอบรมครูด้วยระบบทางไกล รอ [ 13 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 61 
ด่วนมาก การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั [ 13 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ [ 13 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวิน [ 13 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู ฯ รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (กรณีปรับปรุง) [ 13 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 85 
ด่วนที่สุด เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 183 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 70 
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้นระดับ 3 สู่สากล [ 11 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารแนวปฏิบัิตที่ดีรายด้านในการประชุมว [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 103 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์ [ 10 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
ไฟฟ้าเสีย (1 เม.ย. 2563)    อ่าน 60  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 25694  ตอบ 65  
ป้ายโฆาณาบังทัศนวิสัยในการขับขี่ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 1555  ตอบ 2  
 
 


จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๖๙ [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๒๙๒ [ 4 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ ร.ร.ตชด.บ้านถ้ำเสือ ตามโครง [ 3 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 3 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำเสือ และ หมู่ที [ 31 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำเสือ และหมู่ที่ [ 31 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำเสือ และหมู่ที่ [ 31 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำเสือ และหมู่ที่ [ 31 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำเสือ และหมู่ที่ [ 30 ก.ค. 2563 ]ซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า จำนวน ๑,๐๐๐ ก้อน ตามโครงการส่งเ [ 16 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที [ 16 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธ [ 16 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 4 (ซอยมะส่วย) โ [ 14 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โ [ 14 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) [ 14 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำโต๊ะประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้ [ 14 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่4 (ซอยมะส่วย) โ [ 14 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หมู่ 2 (หน้าโรงเรี [ 13 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะ [ 10 ก.ค. 2563 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 3,248,299 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10