หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
.....................................
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุ [ 21 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 11 


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากขอใช้สถานที่เพื่อพบปะประสานงาน [ 21 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 13 


การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 22  
ติดตามผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2491  [ 27 ต.ค. 2564 ]
แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ กค. มท 0803.3/ว2492  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว2485  [ 27 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2483 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18614-18636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2484  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว2479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2564 ]
หนังสือการ์ตูน เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ โรงเรียนปลายทางกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2473  [ 27 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1163 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1331 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 986 
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง พร้อมใจไปใช้สิทธิ เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. (ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส)
 
 
ทต.ท่าสายลวด [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่อุสุ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯและทุนอื่นๆ(ทุนระดับมัธย [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ประชาสัมพันธ์ร้านจำหน่ายอาหารที่เช้าร่วมโครงกา [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าสายลวด การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่หละ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่4 บ้านห้วยนกกก , หมู่ 2 บ้านแม่หละโกรและป้อมตำรวจ และหมู่ 9 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่ามะม่วง [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจา [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โมโกร โครงการจังหวัดสะอาด 3Rsประชารัฐ ประจำปี 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.ตากออก เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ต้าน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ต้าน สังกัดเทศบาลตำบลแม่ต้าน ออกเยี่ยมบ้าน และนำ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ต้าน โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมได้ขอความอนุเคราะห์รถน้ำเพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนกา [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.โมโกร ติดตามกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบลโมโกร [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.โมโกร โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น (COVID-19) บ้านแม่กลองใหญ่ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.โมโกร โครงการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น (COVID-19) [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.โมโกร โครงการศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกรปลอดโรค [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหาร ในพื้นที่ตำบลตลุก [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.โมโกร โครงการโรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกรปลอดโรค [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.โมโกร โครงการป้องกันภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 20 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
ขออนุมัติแก้ไขข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนของรายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 105 
ด่วนที่สุด การแจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึก [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟุตพร [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด แจ้งปฏิทินการส่งจข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ปีการศึกษา 2564 ผ่าน [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 102 
 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 90 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 95 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด การเบิกจ่ายเงินเยียวยา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 80 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนท [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 259 
ด่วนที่สุด การกำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครอ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
การจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 76 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 25 ตุลาคม 2564  [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
ด่วนที่สุด การายงานเหตุการกระทำความผิดตามมตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสม [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างส่วนราชการส่วนท้องถิ่นกับ [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดตาก จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 94 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
ถนนทางไปบ้านขุนห้วยแม่สอดเป็นหลุมทั้งทาง (11 ต.ค. 2564)    อ่าน 115  ตอบ 3  
น้ำประปาไม่ไหล หลายวัน ทำไข่เค็มได้แล้วคับ (14 ก.ย. 2564)    อ่าน 494  ตอบ 4  
ขอบคูณการทำหน้าที่ของ อบต. (13 ส.ค. 2564)    อ่าน 78  ตอบ 0  
 
 


จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลพระธาตุผาแ [ 27 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตตำบลพระธาต [ 27 ต.ค. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตำบลพระธาตุผาแด [ 25 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตำบลพระธาตุ [ 25 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ [ 19 ต.ค. 2564 ]เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ตาวใหม่ (ภายใ [ 6 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑ บ้านค้ [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมท่อน้ำดิบระบบประปา (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพ [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมการชำรุดของรถบรรทุกน้ำ (ทะเบียน บฉ ๑๘๔๖ [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมการชำรุดของรถบรรทุกน้ำ (ทะเบียน บธ ๗๕๐๑ [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภา [ 21 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาระบบประ [ 21 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยา [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยว [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุกิจการงานประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมท่อน้ำดิบระบบประปา (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพ [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ ตามโครงการกิจกรรม [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อเตรียมทักษะทางวิชาการตามแน [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน ๓ รายการ (สำ [ 17 ก.ย. 2564 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 8,533,031 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10