หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายปณชัย จันต๊ะ
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง มอบของที่ระลึกให้แก่คนพิการยากไร้เนื่องในงานวั [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 93 


การประชุมคณะกรรมการผู้ดำเนินการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแ [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 87 


กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของ อบต.พร [ 14 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 108  
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1411 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1555 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1207 
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการโปรดแจ้ง นายก 091-8414111 ปลัด 093-1325899
 
 
อบต.รวมไทยพัฒนา รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 69 
อบต.รวมไทยพัฒนา [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจ ATK คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้องฟ้า โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ย [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองบัวเหนือ โครงการสภาเด็กและเยาวชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์การฝึกเป็นหน่วยกรมเป้าหมาย ประจำปี 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ยกกระบัตร ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าสายลวด ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งกระเชาะ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.วังเจ้า วันอังคาร ที่17 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.พบพระ ๑ ครัวเรือน ๑ ผีเสื้อ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านตาก ทต.บ้านตาก จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565ฯ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.วาเล่ย์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยในสถานศึกษาสังกัดอบต.วาเล่ย์ วันเปิดภาคเรียนวันแรก ภาค [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่ว [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ธรรมะบรรยาย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ขะเนจื้อ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่หละ สนับสนุนน้ำอุปโภค ณ ฐานปฏิบัติการทหารพรานหมู่ที่ 3 และ ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนช [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 63 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลร่ายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐาน [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำ [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยา [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 64 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
การแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้.. [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 110 
กำหนดการส่งผลงานที่เกิกจากการปฎิบัติหน้าที่(ผลการปฎิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)กร [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกค [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.  [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 53 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒานเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ. [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 138 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธย [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ติดตามการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 441 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
ลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ 3 จะแล้วเสร็จเมื่อไร (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 74  ตอบ 1  
ถนนทางไปบ้านขุนห้วยแม่สอดเป็นหลุมทั้งทาง (11 ต.ค. 2564)    อ่าน 308  ตอบ 3  
น้ำประปาไม่ไหล หลายวัน ทำไข่เค็มได้แล้วคับ (14 ก.ย. 2564)    อ่าน 721  ตอบ 4  
 
 


ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๘ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อซื้อชุดตรวจ Antigen Tast Kit (ATK) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้างภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ร้านค้าชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจ Antigen Tast Kit (ATK) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้างภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจ Antigen Tast Kit (ATK) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยแม่สอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจ Antigen Tast Kit (ATK) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจ Antigen Tast Kit (ATK) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเด๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อชุดตรวจ Antigen Tast Kit (ATK) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อซื้อชุดตรวจ Antigen Tast Kit (ATK) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้างภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อซื้อชุดตรวจ Antigen Tast Kit (ATK) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้างภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรวมพลังสู้โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 27 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำเสือ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕ บ้านถ้ำเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 10,559,337 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10