หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุและคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพร [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14 


การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามโครงการ พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 10 


อบต.พระธาตุผาแดงจัดซื้อถังขยะทั่วไป เพื่อบริการประชาชนในตำบลพระธาตุผาแดง [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 14  
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมอบเบี้ยยังชีพของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  พึงพอใจ
  ไม่พึงพอใจ
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 938 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1092 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 761 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
อบต.แม่ตื่น ประกาศห้ามเผาในระยะเวลา 60 วัน [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.ท้องฟ้า [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.พระธาตุผาแดง การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุและคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพร [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.พระธาตุผาแดง การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามโครงการ พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน บต 9801 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.พระธาตุผาแดง การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและผู้สู [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.พระธาตุผาแดง อบต.พระธาตุผาแดงจัดซื้อถังขยะทั่วไป เพื่อบริการประชาชนในตำบลพระธาตุผาแดง [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของส [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.แม่กุ เยี่ยมชมการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างอาชีพและรายได้พื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลแม่ตาว ลงพื้นที่ติดบัญชีรา [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ หมู่ที่ 7 บ้านมาบป่าแฝก [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.แม่กาษา ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่กาษา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าสายลวด แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.วาเล่ย์ โครงการ กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง วิถีชีวิตใหม่ ภายใต้โครงการ choPA & ch [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.พระธาตุผาแดง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบปร [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ อบต.พระธาตุผาแดง วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีน [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.พระธาตุผาแดง ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ความรู้คู่ประชาชน เลือกตั้งอย่างไร ให้เข้าใจ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่สลิด ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 20 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรีย [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบการประเมินควาามสามารถด้านการอ่านขอ [ 6 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความต้องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสัญจรสำหรับบุคลากรท้องถ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกคร [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนายกระดับผลการประเมินคุณ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
แจ้งการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในหมวดที่ 1 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่าน [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
การดำเนินงานยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อนส่งเสริมการอน [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 106 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นป [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นป [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 119 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นป [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 108 
แจ้งผลการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 136 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยฯ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
รายงานการจ่ายน้ำประปาโดยไม่คิดราคา [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีค [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 120 
รายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan)ประจำปีงบประมา [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 117 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการเราชนะ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 มี.ค. 2564)    อ่าน 26186  ตอบ 65  
อยากให้แก้ไขถนนและไฟฟ้าสว่างข้างทางเส้นเรียบคลองไปเอื้องดอย (24 ต.ค. 2563)    อ่าน 232  ตอบ 3  
น้ำประปาไม่ไหล หลายวัน ทำไข่เค็มได้แล้วคับ (15 ต.ค. 2563)    อ่าน 252  ตอบ 2  
 
 


จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลพระธาตุผา [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิ [ 25 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาระบบประปาหมู่บ้ [ 25 ก.พ. 2564 ]ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำน [ 24 ก.พ. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) โดย [ 23 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๕-๐ [ 27 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธี [ 26 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธ [ 26 ม.ค. 2564 ]ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 20 ม.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน ๑๒ รายการ ตามโค [ 20 ม.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมทางเดินรอบสนามกีฬาหน้าองค [ 18 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมทางเดินรอบสนามกีฬาหน้าองค์การ [ 18 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา ศ [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๑๖ ตาก หมาย [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ต่อท่อน้ำดิบ [ 17 ธ.ค. 2563 ]ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลและข้อความตัวอักษร ติดซุ้มป้ายบอกทา [ 16 ธ.ค. 2563 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 5,726,745 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10