หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายปณชัย จันต๊ะ
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5
ประชุมหารือการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน(สวนพระเจ้าตาก [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 14 


ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใ [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 15 


ร่วมเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


กิจกรรม โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ.2561-2565 และโครงการจิตอาสาเราทำความดี [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 29 


โครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของนักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสั [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 24 


ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ครั้งที่ 3 [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 26  
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3068  [ 29 ก.ย. 2565 ]
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว7124  [ 29 ก.ย. 2565 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลัก [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 84 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลพระธาตุผาแดง [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 58 
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 244 
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการโปรดแจ้ง นายก 091-8414111 ปลัด 093-1325899
 
 
อบต.ย่านรี ประชุมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลย่านรี [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.มหาวัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยเป [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านแม่ละเมา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านแม่ละเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวง [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครที่ปรึกษาผุ้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดตาก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดตาก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าสายลวด กองช่างเทศบาลตำบลท่าสายลวด นำช่างไฟฟ้าออกซ่อมชุดควบคุมไฟฟ้าถนนตลาดริมเมย [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าสายลวด ดำเนินการนิเทศภายในของครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ขะเนจื้อ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ต [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ขะเนจื้อ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่ ถึงหม [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว กิจกรรมกองสาธารณสุข ได้มอบเกียรติบัตรในโครงการคัดแยกขยะต้นแบบ ในพื้นที่ตำบลแม่ตา [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ประดาง การเฝ้าระวังและเตรียมรับความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโนรูระหว่างวันที่ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว กิจกรรมนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดฯ ข้าราชการ พน [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
อบต.วังประจบ ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้หรือผู้ป่วยติดเตียงในการเดินทาง [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยเบี้ยควา [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.พระธาตุ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม คลิปเสียงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม (ประจำวั [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณะภัยด [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่า [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ด่วนที่สุด ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครอง [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ค่าไฟฟ้ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
สรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 65 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำร [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 140 
การพิจารณากำหนดสำนักงานและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ฯ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 30 
แจ้งผลการประเมินครู กรณีเยียวยา รอบเดือนเม.ย. 62 หลังอบรม 6 เดือน [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน ต.ค. 63 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR  [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหน [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
ประกาศกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานในสังกัด เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ป [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 120 
สรุปผลรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 9 /2565  [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 97 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสุขภาพจิต (19 ก.ย. 2565)    อ่าน 817  ตอบ 0  
ช่างทำท่อตันศรีมหาโพธิ 0984637842 (24 ส.ค. 2565)    อ่าน 23  ตอบ 0  
ท่อตันศรีมหาโพธิ 0984637842 (24 ส.ค. 2565)    อ่าน 21  ตอบ 0  
 
 


จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุประปามิเตอร์น้ำ 58 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (47 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมารื้อถอนพร้อมย้ายเสาเสียงตามสายพร้อมลำโพง จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง ทั้ง ๗ หมู่บ้าน (รอบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารและถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๔ เครื่องและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์( In [ 8 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการฝั่งกลบขยะมูลฝอย (เดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]ซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๑๖ ตาก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๓ (นายสร ทิน้อย) และก่อสร้างรางระบายน้ำ และหรือวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๗ (พิชิต เก๋วัน) โดยวิธีเฉพาะ [ 7 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 11,550,389 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10