หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบปร [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 77 


การดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่เพื่้อออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลพระธาต [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 126 


การลงพื้นที่เพื่อออกเบี่ยมผู้สบปัญหาทางสังคม ในกรณีเด็กแรกเกิดประสบปัญหาซ้ำซ้อน [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 122 


มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 121 


โครงการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรแ [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 90 


การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 20 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 117  
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1036 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 1197 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 863 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
ทต.แม่ต้าน กิจการประปา [ 28 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน เจ้าหน้าที่ออกสำรวจบ้านประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย [ 28 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ต้าน ช่วยเหลือบ้านประสบเหตุอุทกภัย [ 28 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน บ้านประชาชนเกิดอุทกภัย [ 28 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ต้าน รายงานสถานการณ์ระดับน้ำเมย [ 28 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ต้าน ปภ.แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเมย เฝ้าระวังอุทกภัย [ 28 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ข่าวประชาสัมพันธ์รายสัปดาห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 29 [ 28 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร สมัยสามมัญ สมัยที่ 2 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ยกกระบัตร ประกาศเชิญชวนประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสภา [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ เข้าร่วมประชุมมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้น [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ออกสำรวจความเสียหายกรณีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ มอบน้ำดื่มให้กับประชาชนบ้านมอเกอ หมู่ที่ 1 ตำบลวาเล่ย์ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม การดำเนินการโครงการ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจัง [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านรี แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนวทางการขับขี่อย่างปลอดภัยใส่ใจกฏจราจร [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านรี แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยและความรู้เกี่ยวกับภัยแล้ง [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านรี แผ่นพับประชาสัมพันธ์วาตภัยและการเอาตัวรอดจากวาตภัย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ย่านรี แผ่นพับประชาสัมพันธ์อุทกภัยและการเอาตัวรอดจากอุทกภัย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์สถานที่กักตัวผู้ที่มีภาวะเสี่ยงในการเป็นผุู้ป่วยโคโรนา 2019 [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านรี แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนากาของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงิ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรีย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประม [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามม [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ด่วนที่สุด เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทาง [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งจำนวนข้อบัญญัติ และเทศบัญญัต [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 131 
ด่วนมาก ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 72 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดตาก จ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด เร่งรัดตรวจสอบและรายงานการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรป [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
แต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักโรง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
เรียนสอบถามเรื่องการกักตัวของอบต. (28 ก.ค. 2564)    อ่าน 60  ตอบ 2  
ไม่พร้อมอย่าหาทำ (27 ก.ค. 2564)    อ่าน 42  ตอบ 0  
น้ำประปาหมู่แม่ตาวใหม่ (3 มิ.ย. 2564)    อ่าน 52  ตอบ 0  
 
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางต่ [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (กองสวัสดิการสัง [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองสวัสดิการส [ 21 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษา) โดย [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยว [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖๔ รายการ ตามโครงการกิจกรรม [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน ๑,๘๐๐ กล่อง (กอ [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย อบต.(ลูกข่าย) จำนวน 6 ร [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษาสำหรับศูนย์พ [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษาสำหรับศูนย์พ [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษาสำหรับศูนย์พ [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษาสำหรับศูนย์พ [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษาสำหรับศูนย์พ [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมการชำรุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างพ่นสารเคมีกำจัดยุง (พ่นหมอกควัน) ป้องกันโรคไข้ [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการกิจกรร [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง (กอง [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมการชำรุดของรถบรรทุกน้ำ (ทะเบียน บฉ ๑๘๔๖ [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒน [ 21 มิ.ย. 2564 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 7,540,503 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10