หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5

 
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 27 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดง
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 829 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 979 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 672 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
อบต.ตากออก ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัด [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับมาตราการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งกระเชาะ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยตาก หมู่่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านต [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด ประชุมเพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยจิตรเวช ไม่มีที่พักพิงเป็นหลักแหล่ง [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง โดยปูผิวทาง Asphaltic [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ มติ ศบค. ผ่อนคลายระยะ 3 ขยับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.นาโบสถ์ บริการส่งน้ำอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้ง [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เชียงทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นาโบสถ์ งานบริการประชาชน เรื่องขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้กิ่งไม้ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ตากออก ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บ้านผ่านศึกพัฒนา จุดที [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.มหาวัน การปลูกป่าแปลงปลูกป่าประชาอาสาฟื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บ้านผ่านศึกพัฒนา จุดที [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.มหาวัน ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนทั่วประเทศ ปรับรูปแบบการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ \"การปฏิบัติสุขบัญญัติเป็นนิจ ร่างกายจิตใจแข็งแรง ห่างไกลโรค\ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองบัวเหนือ ข่าวประชาสัมพันธ์แผ่นพับคู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่อุสุ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ป [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.อุ้มผาง โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรป [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด แนวทางการเสนอโครงการของ อปท.ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 92 
ขอเชิญและประสานบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูใจในสถ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 67 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 73 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี  [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 81 
ด่วนที่สุด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 92 
การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณธกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 68 
ด่วนที่สุด แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม ( [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 55 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 157 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 55 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 38 
แจ้งการดำเนินการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 115 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
ไฟฟ้าเสีย (1 เม.ย. 2563)    อ่าน 35  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 25568  ตอบ 65  
ป้ายโฆาณาบังทัศนวิสัยในการขับขี่ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 1527  ตอบ 2  
 
 


จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉ [ 26 พ.ค. 2563 ]ซื้อกระจกโค้งจราจร (กระจกเลนส์นูน) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 20 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 20 พ.ค. 2563 ]จ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน [ 19 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 19 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๘ ต [ 14 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตตำบลพระธาตุผาแดง [ 13 พ.ค. 2563 ]ซื้อแบตเตอรี่ (รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๑๖ [ 23 เม.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมการชำรุดของรถยนต์ส่วนกลาง(ทะเบียน กข 71 [ 22 เม.ย. 2563 ]โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช [ 22 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๔๔ รายการ โดย [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๕ รายการ โดย [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในการเฝ [ 17 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดย [ 17 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อแอลกอฮอล์ 95% จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 16 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อแอลกอฮอล์ 95% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2563 ]จ้างสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงในเขตพื้นที่ตำบลพระธาตุ [ 15 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำ [ 14 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โด [ 14 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปกป้องเทิดทูลสถาบ [ 14 เม.ย. 2563 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 3,119,252 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10