หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายสมนึก ชื่นนิยม
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5

 
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" รุ่นที่ 1-15 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว465  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว464  [ 18 ก.พ. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว482 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว481 [ระเบียบฯ] [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พระธาตุผาแดง พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
โครงการอบรมสุขภาพจิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 795 
โครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุในพื้นที่ ๔ หมู่บ้าน [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 936 
โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมฯ [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 643 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 
 
อบต.ด่านแม่ละเมา กระบวนการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ขะเนจื้อ โครงการฝายประชาอาสา [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๐๑/๒๕๖๓ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โมโกร ประกาศระเบียบการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแนวกันไฟ ณ หัวสระไร่นายพัว ยะถา ถึงทางขึ้นสันยาว [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม โคโรน่า 2019 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่สลิด ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขุดขยายสระน้ำหนองไข่เน่า เพื่อรับฟัง [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังประจบ มอบเงินสนับสนุน งานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ( 14 กุมภาพันธ์ 2563) [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วังประจบ มอบผ้าห่มภัยหนาว หมู่ที่1,2,3,4,5,10 (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ) [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านแม่ละเมา งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ด่านแม่ละเมา รายงานเงินสะสม ประจำเดือน มกราคม 63 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านแม่ละเมา “งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ด่านแม่ละเมาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้องฟ้า กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควัน และเก็บขยะบริเวณรอบๆหมู่ที่ 6 บ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ด่านแม่ละเมา \"โครงการลดมลพิษ ลดหมอกควัน ควบคุมฝุ่นพิษ PM 2.5\" [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังประจบ มอบผ้าห่มภัยหนาว หมู่ที่ 11,12,13 (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ) [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ราคากกลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ราคากกลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังประจบ โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สามหมื่น ประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 63 เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 11 

แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ของสำนั [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ของสำนั [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 29 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 30 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่  [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 37 
ด่วนที่สุด แบบสอบถามการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 28 
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่าน [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 25 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 62 
แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเล [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 31 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 46 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหะนำโรคสำหรับองค์กรปก [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 28 
แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปก [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 27 
การประชุมติดตามผลการบันทึกข้อมูลการใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด โครงการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 29 
ประกาศ\"การคัดเลือกผู้บังคับัญชาลุกเสือดีเด่น\" ประจำปี 2562 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 17 
ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 62 
ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 71 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัหพัสดุพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ป [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมื [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาออนไล [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 70 
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
เว็บไซต์ อบต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 25406  ตอบ 65  
ป้ายโฆาณาบังทัศนวิสัยในการขับขี่ (14 พ.ย. 2561)    อ่าน 1473  ตอบ 2  
แจ้งหยุดน้ำประปา หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 (5 ส.ค. 2561)    อ่าน 482  ตอบ 1  
 
 


จ้างเหมาบริการทำอาหาร และเครื่องดื่ม ตามโครงการจัด [ 7 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โด [ 6 ก.พ. 2563 ]จ้างตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นธาตุป [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิ [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยว [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๑๖๒ ตาก โ [ 30 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉ [ 3 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โ [ 28 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำหรับใชัในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒน [ 28 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำหรับใชัในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒน [ 28 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒน [ 28 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำหรับใชัในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒน [ 28 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิ [ 28 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในเขตตำบลพระธาตุผาแดง ร [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒน [ 30 ต.ค. 2562 ]วัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒน [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒน [ 30 ต.ค. 2562 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 4,251,326 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10