หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายปณชัย จันต๊ะ
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5


พิธีวางพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็กพระบรมช [ 6 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


การออกพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุยากไร้ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 4 , 5 [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 8 


ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าแม่เม [ 21 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 13 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ(LTC) จากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ล [ 21 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 9 


ร่วมต้อนรับมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี เพื่อมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณห้องการ [ 21 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 15 


กิจกรรมโครงการกฐิน 9 วัด 2 ตำบล ณ วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 3บ้านแม่ตาวใหม่(วัดที่ [ 9 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 29  
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
  น้อยที่สุด
  น้อย
  ปานกลาง
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลัก [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 280 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลพระธาตุผาแดง [ 15 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 245 
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 437 
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการโปรดแจ้ง นายก 091-8414111 ปลัด 093-1325899
 
 
ทต.บ้านตาก ประกาศ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ไม้งาม ขอประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าสายลวด ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดาง กิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าสายลวด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ การใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ระมาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร. [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่สลิด ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์ การรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าสายลวด [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.สามเงา ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสร้างสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี : กรมวิชาการเกษตร [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.สามเงา แยกขยะให้ถูกถัง เพิ่มพลังให้โลก [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมาลัย หมู่ที่ 11 บ้านลานสาง ตำบล [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ไม้งาม ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก โดยพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่เต็มวัย [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่อุสุ รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่กุ รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่กุ รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 25 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่กุ รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่1 วันที่ 15 สิงหาคม 25 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
แผนที่สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวตำบลพระธาตุผาแดง
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถ [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
แจ้งส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและผู้แทนชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้ [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเผยแพร่ความรู้แล [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
กรมควบคุมโรคประเด็นข้อสังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบค [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
กรมปศุสัตว์ได้จัดทำระเบียบ กรมปศุสัตว์ว่าด้วยมาตรการควบคุมม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
กรมอนามัยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประม [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์ [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
การตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพ [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
แนวทางการแก้ไขถ้อยคำของกฎหมายในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระร [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับส [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
มอบหมายผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูแนะแนว เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้ [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 90 
ด่วนที่สุด การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ On [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภ [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสพดว [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสาม [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ในหลายพื้นที่เริมอากาศเย็น [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 73 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเองSARของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเม [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 147 
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัจิการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงา [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 91 
otop
ผลิตภัณฑ์
ผ้าทอบ้านถ้ำเสือ


 
ขอซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ 3 (21 เม.ย. 2566)    อ่าน 161  ตอบ 1  
โครงการจัดตั้งชมรมหน่วย * * * ้ชีพ * * * ้ภัย ประจำตำบลพระธาตุผาแดง (4 ส.ค. 2565)    อ่าน 2144  ตอบ 3  
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (9 มิ.ย. 2565)    อ่าน 430  ตอบ 0  
 
 


จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๑๖ ตาก จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพระธาตุผาแดง เทอม 2/2566 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - เมษายน [ 13 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ชำรุด หมายเลขทะเบียน 1 กช 608 ตาก,1 กธ 9018 ตาก จำนวน 2 คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 13 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพระธาตุผาแดง ปีการศึกษาที่ 2/2566 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - เมษาย [ 13 พ.ย. 2566 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพระธาตุผาแดง เทอม 2/2566 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - เมษายน 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพระธาตุผาแดง เทอม 2/2566 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - เมษายน [ 10 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพระธาตุผาแดง เทอม 2/2566 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - เมษายน [ 10 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๑๖ ตาก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 10 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ ตามโครงการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวสวนพระเจ้าตาก จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัด) โดย [ 9 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา กำจัดวัชพืชบริเวณแทงค์ผลิตประปา หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย จำนวน 1 งาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉ [ 9 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพระธาตุผาแดง เทอม 2/2566 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - เมษายน [ 9 พ.ย. 2566 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพระธาตุผาแดง เทอม 2/2566 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - เมษายน 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]ซื้อซื้อวัสดุประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๑๖ ตาก จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมการชำรุดของรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง ๖๙๙๔ ตาก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุประปา แผ่นช่วยตกตะกอน Tube Settler จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) [ 2 ต.ค. 2566 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]

 
  
เริ่มนับ วันที่ 30 ก.ค. 2552
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 13,355,670 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10