หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล
พระธาตุผาแดง
คำขวัญประจำตำบล
หมู่บ้านสะอาด พระธาตุเก่าแก่ งานแห่บั้งไฟ
ค้างภิบาลนั้นไซร้ ร่วมใจพัฒนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
นายปณชัย จันต๊ะ
นายก อบต.พระธาตุผาแดง
คุณภาพชีวิตดี การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมยั่งยืน
สาธารณูปโภคสมบูรณ์ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
นำพาท้องถิ่นสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์
เจดีย์พระธาตุผาแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
ชาวตำบลพระธาตุผาแดง ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก
1
2
3
4
5
หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการโปรดแจ้ง นายก 091-8414111 ปลัด 093-1325899
 
 
 

 
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2566(เพิ่มเติม) กรณีมีคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อ 9  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    พ.ศ.2566 ได้กำหนดให้มีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ เดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงอายุ 70 ปี , 80 ปี , 90 ปี ให้ปรับช่วงอายุในเดือนถัดไป มีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน กันยายน 2566 (เพิ่มเติม)
- ผู้มีสิทธิรับเงินช่วงอายุ 70 ปี  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน 100  บาท
- ผู้มีสิทธิรับเงินช่วงอายุ 80 ปี  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน 100  บาท
- ผู้มีสิทธิรับเงินช่วงอายุ 90 ปี  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน 200  บาท
โดยแยกตามวิธีการรับเงิน ดังนี้
  1. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ โดยวิธีการรับเงินสด
    - ผู้มีสิทธิรับเงินช่วงอายุ 70 ปี  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน 100  บาท
จำนวน 8 ราย  ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล
     1. นายวีระพล แสนใส
     2. นายศุภมิตร ประทุมวงศ์
     หมู่ที่ 4 บ้านพะเด๊ะ
     3. นางสาวขะมอย สิงขรจรูญ
     4. นายพะตริบือ       นาลิวัน
     5. นางมะเต่ อนุรักษ์วนาลัย
     6. นายดำริ ขันติเพิ่มพูน
     7. นางน่อดา แก่งวงศ์
     หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำเสือ
     8. นางสาวชะพอ วิหคเวหา

     - ผู้มีสิทธิรับเงินช่วงอายุ 80 ปี  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน 100  บาท
จำนวน 4 ราย  ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล
     1. นายอินสอน ขึ้นเอื้อย
     2. นางคำแปง เปี้ยสุ
     3. นายเย็น ปอกคำ
     4. นายชนะ เสมกันทา
    - ผู้มีสิทธิรับเงินช่วงอายุ 90 ปี  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน 200  บาท
จำนวน 1 ราย  ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล
     1. นางบัวจันทร์ อุตตะมะ
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามรายชื่อนี้ มารับเงินเบี้ยยังชีพ ณ กองสวัสดิการสังคม ในวันที่  21 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

  2. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
    - ผู้มีสิทธิรับเงินช่วงอายุ 70 ปี  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน 100  บาท
จำนวน 25 ราย  ดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล
     1. นางอำนวย ละกันตา
     2. นางนิตยา ปู่มณี
     3. นางภิรมย์ ใจรุณ
     4. นางนงคราญ ยาสอน
     5. นางแสวง มะลิซ้อน
     6. นายสนม ชุมภู
     7. นายจรัล ต๊ะสุ
     8. นายประสิทธิ์ ต่ำจันทร์
     9. นางรัตนา คำเครือ
     หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย
    10. นายบุญทัน สวัสดี
    11. นายมนัส ธรรมสอน
    12. นางเสาแก้ว ตามัน
    13. นายเสาร์ นันตา
    14. นางสีนวล กองยอด
    15. นายเลื่อน แสงใจ
    16. นางสำเนียง ไชยชนะ
    17. นายวิเชียร สุวรรณพราม
    18. นายพรชัย จันทร์เปียง
    19. นายสุรินทร์ แสนติ๊บผ่าย
    หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่
    20. นางยวง คำปวน
    21. นายคำน้อย ขาวยุ
    22. นางสาวเติง เมามูล
    หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำเสือ
    23. นายจอมประทู จงชัยคีรี
    หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่สอด
    24. นางวาแป่ บุตรขุนห้วย
    หมู่ที่ 7 บ้านขุนห้วยแม่สอด
    25. นายนนท์ ยะวัน
    - ผู้มีสิทธิรับเงินช่วงอายุ 80 ปี  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน 100  บาท
จำนวน 11 ราย  ดังนี้
    หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล
    1. นางลัย ใจวงศ์
    หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย
    2. นางสาวทองสุก อุทธิยา
    3. นายสน โยธา
    4. นางประภา ชุมภู
    5. นายจาย ยอดหวาน
    หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่
    6. นายด้วง ปินตา
    7. นายสุก เมามูล
    8. นายพุฒ พรมเสน
    9. นายอ้าย นวนเขียว
    10. นายเสาร์ สีพันธ์
    หมู่ที่ 7 บ้านเอื้องดอย
    11. นางพัฒน์ ตาเต

    - ผู้มีสิทธิรับเงินช่วงอายุ 90 ปี  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน 200  บาท
จำนวน 4 ราย  ดังนี้
    หมู่ที่ 1 บ้านค้างภิบาล
    1. นายวีระ ต๊ะสุ
    2. นายเปา เชียงราย
    3. นายดี เมฆหมอก
    4. นายบุญมี ต๊ะนันสา
    ผู้สูงอายุที่รับเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทางอบต.พระธาตุผาแดง  จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านได้ยืนความประสงค์รับเงินด้วยวิธีโอน     เข้าบัญชีธนาคารให้กับท่าน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2566

     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2566 เวลา 15.40 น. โดย คุณ แสงดาว อินทร์หลวง

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
โทร : 055-533-035
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อ.เแม่สอด จ.ตาก 63110 โทร : 055-533-035
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 13,609,327 เริ่มนับ 30 ก.ค. 2552 จัดทำโดย : Naxsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10