หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และทันการณ์
 


 
 
 
ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 21 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 21 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน ฉบับที่2 พ.ศ.2561 [ 21 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 [ 21 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
กฎกระทรวง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 21 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
-การจัดการองค์ความรู้ KM- [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)