หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจกรรมอันเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ เรื่องกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.พระธาตุผาแดง (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ี 1/2564-2/2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของ อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาเรื่องมาตรการตรวจสอบดุลพินิจของ อบต.พระธาตุผาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2      3      4