ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
น้อยที่สุด ( 6 )
30.00%
น้อย ( 0 )
0.00%
ปานกลาง ( 2 )
10.00%
มาก ( 2 )
10.00%
มากที่สุด ( 10 )
50.00%