ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.พระธาตุผาแดงอย่างไร
น้อยที่สุด ( 6 )
54.55%
น้อย ( 0 )
0.00%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
มาก ( 2 )
18.18%
มากที่สุด ( 3 )
27.27%